Лексичні домінанти у праці В. Сухомлинського «Сто порад учителеві»

Автор(и)

  • Світлана Локайчук Волинський національний університет імені Лесі українки https://orcid.org/0000-0001-9566-7307
  • Тетяна Семенюк Волинський національний університет імені Лесі українки

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2021-15-81-95

Ключові слова:

педагогічний дискурс, педагогічні терміни, професійно маркована лексика

Анотація

У статті проаналізовано лексичні домінанти педагогічного дискурсу В. Сухомлинського у праці «Сто порад учителеві». Встановлено, що домінують номінації, пов’язані з поняттями ʽпедагогікаʼ, ʽвихованняʼ. Центральною в тексті «Порад» є парадигма вчитель / вихователь – учні / вихованці. Базові лексеми педагогіка, виховання, навчання, уміння / вміння, школа, урок, оцінка, входять до складу термінів дидактики та мовних кліше педагогічного дискурсу, побудованих переважно за моделями підрядної залежності компонентів та педагогічних термінів, утворених афіксальним способом.

Посилання

Besedovska, Iryna. “Ukrainska pedahohichna terminolohiia”. Zhytomyrshchyna pedahohichna: elektronnyi naukovo-metodychnyi zhurnal, iss. 1 (1), 2020, pp. 1–6.
Voloshyna, Viktoriia. Movno-zhanrovi osoblyvosti pedahohichnykh prats V. O. Sukhomlynskoho. PhD Thesis Abstract. Kyiv, 2006.
Hanych, Dmytro i Oliinyk, Ivan. Slovnyk linhvistychnykh terminiv. Kyiv: Vyshcha shkola, 1985
Ginecinskij, Vladislav. Osnovy teoreticheskoj pedagogiki. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo S.-Peterburgskogo universiteta, 1992.
Yermolenko, Svitlana, Bybyk, Svitlana i Todor, Olena. Ukrainska mova: korotkyi tlumachnyi slovnyk linhvistychnykh terminiv. Kyiv: Lybid, 2001.
Zakon Ukrainy “Pro osvitu”. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Korotkyi slovnyk aktualnykh pedahohichnykh terminiv, edited by N. M. Flehontova. Kyiv: KNUTD, 2013.
Koltok, Lesia. “Pedagogical discourse as a means of intensifying the educational process in higher education”. Humanities Science Current Issues, iss. 3, 2012, pp. 181–8.
Lokaichuk, Svitlana i Semeniuk, Tetiana. “Pedahohichna terminoleksyka v pratsi V. Sukhomlynskoho “Sto porad uchytelevi””. Materialy ХV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Moloda nauka Volyni: priorytety ta perspektyvy doslidzhen”. Lutsk: Volynskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky, 2021, pp. 653–5.
Pashunova, Liliia. “Pro vyiavlennia leksyko-tematychnykh oriientyriv u teksti”. Movoznavstvo, no 2, 1986, pp. 57–61.
Slovnyk inshomovnykh sliv: 23000 sliv ta terminolohichnykh slovospoluchen, edited by L. O. Pustovit and all. Kyiv: Dovira, 2000.
Slovnyk ukrainskoi movy, edited by I. K. Bilodid. 11 vols. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980.
Smolinska, Olesia. “Pedagogical narratives of V. A. Sukhomlynskyi”. Lûdinoznavčì studìï. Pedagogìka. iss. 29 (1), 2014, pp. 182–92.
Stepanov, Oleksandr i Fitsula, Mykhailo. Osnovy psykholohii i pedahohiky. 2nd ed. Kyiv: Akademvydav, 2006.
Sukhomlynskyi, Vasyl. Sto porad uchytelevi. Kyiv: Radianska shkola, 1988.
Tereshchenko, Liudmyla. “Vplyv pedahohichnoi otsinky na vynyknennia shkilnoi tryvozhnosti u pershoklasnykiv”. Praktychnyi psykholoh: Shkola, no 1, 2013, pp. 1–12.

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Локайчук, С., і Т. Семенюк. «Лексичні домінанти у праці В. Сухомлинського ‘Сто порад учителеві’». Лінгвостилістичні студії, вип. 15, Грудень 2021, с. 81-95, doi:10.29038/2413-0923-2021-15-81-95.