Християнсько-поганське світобачення українців (на матеріалах похоронних пісень з Поділля)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2021-15-121-133

Анотація

У статті проаналізовано погребальні піснеспіви з Поділля, які презентують християнські та поганські світогляди. З’ясовано, що найчіткіше вони відображені в символах, обрядах, апокрифічних текстах. Встановлено, що поганськими символами були: дерева (калина, береза), птахи (птахи без чіткої номінації, зозуля, журавлі); могила як дім спочинку для померлого; символи-концепти: дорога (путь, шлях) та їжа (страви, хліб). Розглянуто мотиви текстів на погреб, які включали зверненість до Бога, Богородиці; тужіння за померлим; перестороги для живих.

Посилання

Ariès, Philippe. Chelovek pered licom smerti. Translated from French , edited by Obolenska S. V. Moskva: Izdatel'skaja gruppa “Progress” – «Progress-Akademija”, 1992.
Entsyklopedychnyi slovnyk symvoliv kultury Ukrainy, edited by V. P. Kotsura, O. I. Potapenka, V. V. Kuibidy. 5th ed. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Havryshenko V. M., 2015.
Konobrodska, Valentyna. Poliskyi pokhovalnyi i pomynalni obriady. T. 1. Etnolinhvistychni studii. Zhytomyr: Polissia, 2007.
Molytovnyk Khrystyianskoi rodyny. www.sites.google.com/site/mijmolytovnyk/prijdite-poklonimsa/pisni/pohoronni-pisni.
Ohiienko, Ivan. (Mytropolyt Ilarion). Dokhrystyianski viruvannia ukrainskoho narodu: istorychno-relihiina monohrafiia. 2nd ed. Vinnipeh: Vydavnycha komisiia pry tovarystvi “Volyn”, 1981.
Ohiienko, Ivan. (Mytropolyt Ilarion). Khrystyianstvo i pohanstvo. Choho na sviti spokoiu nemaie: propovidi. Vinnipeh: The Christian Press, Ltd., 1961.
Parafiia Uspennia Presviatoi Bohorodytsi smt Skala_Podilska Buchatskoi yeparkhii UHKTs. skalaugcc.at.ua/news/2013-07-04-426
“Pidsumky roku z Vasylem Zymoiu”. Telekanal Espreso. youtube.com/watch?v=KKaY5ZNcRq8
Rohalska-Yakubova, Inna. «Osoblyvosti struktury kontseptu bereza v ukrainskii ta rosiiskii MKS». Naukovi zapysky, iss. 89 (1), 2010, pp. 350–4.
Svientsitskyi, Ilarion. “Pokhoronne holosinie i tserkovno-religiina poeziia (Studiia nad rozvytkom motyviv narodnoi slovesnosty): I–III”. Zapysky NTSh, vol. 093. Lviv, 1910, pp. 32–53.
Svientsitskyi, Ilarion. “Pokhoronne holosinie i tserkovno-religiina poeziia (Studiia nad rozvytkom motyviv narodnoi slovesnosty): IV–VI (dokinchennie)”. Zapysky NTSh, vol. 094. Lviv, 1910, s. 5–39.
Sviate Pysmo Staroho ta Novoho Zavitu: povnyi pereklad, zdiisnenyi za oryhinalnymy yevreiskymy, aramiiskymy ta hretskymy tekstamy. Pereklad tekstu o. Ivan Khomenko, 3-ho ChSVV, movna red. I. Kostetskyi – V. Barka – M. Orest-Zerov. Lviv: vydavnytstvo ottsiv Vasyliian “Misioner”, vydavnytstvo “Svidchado”, 2018.
Khrystyianskyi portal Kirios. kyrios.org.ua/words-and-notes/funeral-songs.html.
Shchepanska, Khrystyna. “Language image, concept, verbal symbol and their functioning in a literary text”. Lіngvіstichnі doslіdzhennja, iss. 33, 2012, pp. 66–71.

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Стрілець, І. «Християнсько-поганське світобачення українців (на матеріалах похоронних пісень з Поділля)». Лінгвостилістичні студії, вип. 15, Грудень 2021, с. 121-33, doi:10.29038/2413-0923-2021-15-121-133.