Оформлення рукописів статей

Послідовність структурних елементів статті:

 • ліворуч – УДК (напівнасиченим шрифтом, кегль 12, без абзацу);
 • у наступному рядку посередині – НАЗВА СТАТТІ (напівнасиченим шрифтом, заголовними літерами, кегль 14);
 • у наступному рядку посередині – ім’я та прізвище автора (напівнасиченим шрифтом, кегль 14);
 • у наступному рядку посередині – місце роботи (навчання) автора (курсивом, кегль 12);
 • через один рядок – анотація та ключові слова українською мовою (через 1 інтервал, кегль 12) (вимоги див. далі);
 • через рядок – основний текст (через 1,5 інтервалу, кегль14);
 • через рядок після основного тексту посередині – Список використаних джерел (через 1 інтервал, напівнасиченим шрифтом, кегль 12) за абеткою;
 • через рядок посередині – Sources (через 1 інтервал, напівнасиченим шрифтом, кегль 12) (вимоги див. далі в рубриці References);
 • через рядок після джерел посередині – Список використаної літератури (через 1 інтервал, напівнасиченим шрифтом, кегль 12) за абеткою;
 • через рядок після літератури посередині – References (через 1 інтервал, напівнасиченим шрифтом, кегль 12) ;
 • через один рядок після літератури – анотація розширена англійською (через 1 інтервал, кегль 12) мовою.

Вимоги до технічного набору статті:

 • Основний текст рукопису необхідно друкувати через 1,5 інтервалу без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman.
 • Параметри сторінки: усі поля – 2 см.
 • Абзацний відступ – 1,25 см (просимо не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
 • Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату – «» («текст») в кирилиці та “” (“text”) в латиниці.
 • Знак апострофа (’) друкувати за допомогою одночасного натиснення клавіш alt+0146.
 • Значення слів брати в одинарні верхні лапки ‘…’.
 • Авторські пропуски тексту позначати трьома крапками в ламаних дужках <…>.
 • Відстані між ініціалами та прізвищем, сторінкою та її номером тощо друкувати через нерозривні пробіли (одночасне натиснення клавіш ctrl+shift+пропуск, наприклад: С. Т. Кузьменко, с. 73, ХХІ ст., № 3, Вип. 7 тощо).
 • Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» розмістити праворуч і вирізнити напівнасиченим курсивом; нижче – в центрі назва таблиці напівнасиченим шрифтом.
 • Таблиці нумерувати арабськими цифрами.
 • Сторінки статті не нумерувати.
 • Якщо в роботі є інші шрифти, їх потрібно подати окремим файлом.

!!! Не вичитані автором тексти (з фактичними або технічними помилками), надруковані в інших виданнях й ті, що мають ознаки плагіату й компіляції, редакція до друку не приймає.

Структурні елементи статті:

Стаття повинна мати такі обов’язкові структурні елементи (їх потрібно виокремити в тексті напівнасиченим шрифтом):

 • Вступ. Постановка наукової проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз досліджень, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор; виокремлення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває стаття.
 • Мета дослідження. Мета передбачає розв’язання основної проблеми й отримання необхідних знань щодо неї, орієнтує на кінцевий результат дослідження.
 • Матеріал і методи дослідження. Цей розділ повинен бути коротким, але змістово вичерпним. Він передбачає чітке визначення джерельної бази дослідження та його основних методів як теоретичних, так і експериментальних із конкретною вказівкою на їхнє застосування. Наприклад: метод компонентного аналізу використано для з’ясування семантичної структури опорних лексем; метод кількісних підрахунків уможливив визначення продуктивних, малопродуктивних та непродуктивних тематичних груп лексики; метод стилістичного експерименту застосовано для вивчення вмотивованості вибору синонімічних одиниць.
  !!! Звертаємо увагу авторів, що звичайний перелік використаних методів дослідження неможливий.
 • Результати дослідження та дискусія. Передбачає виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Варто гармонійно поєднати теоретичні міркування інших науковців, котрі займаються вивченням цієї проблеми, їх систематизацію, виокремлення дискусійних моментів (за наявності), й висловлення власного погляду на досліджувану проблему з детальним аналізоaм і узагальненнями фактичного матеріалу.
  !!! Радимо уникати заміни аналізу матеріалу подачею реєстрів фіксованих мовних одиниць.
 • Висновки та перспективи досліджень. Подати коротке, але вичерпне формулювання результатів дослідження, а також чітко визначити його перспективу. Висновки повинні бути обґрунтовані, без цитувань, не переобтяжені ілюстративним фактичним матеріалом, відповідати меті дослідження та співвідноситися зі змістом роботи.

Вимоги до анотацій:

 • - анотація (300–400 знаків (6–7 рядків)) та ключові слова (5–7 слів чи словосполучень) українською мовою, які відображають специфіку теми, об’єкт і результати дослідження;
 • - анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (5–7 слів чи словосполучень) англійською мовою. В англомовній анотації потрібно сформулювати проблему та представити основні результати й висновки дослідження;
 • - перед англійською анотацією потрібно зазначити прізвище та ім’я автора, назву статті відповідною мовою.

Вимоги до оформлення літератури:

 • Список літератури повинен містити достатню кількість сучасних джерел за проблемою дослідження (бажано використовувати не менше 25 % наукової літератури за останні п’ять років).
 • Допускається покликання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більше 10 %.
 • Бібліографічний опис джерел і літератури має відповідати вимогам стилю цитування Асоціації сучасної мови (MLA Citation Style).

Вимоги до оформлення References:

 • Кириличні джерела транслітерувати латиницею (для транслітерації можна використати онлайн-конвертери – з української мови; з російської мови або скористатися таблицями транслітерації зі старослов’янської мови; з болгарської та оформлювати відповідно до вимог стилю цитування Асоціації сучасної мови (MLA Citation Style).
 • Назву міста видання, видавництва подавати повністю.
 • Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для правильного цитування необхідно вказувати саме його.
 • Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про кожного автора:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
 • контактні дані: домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.
 • ORCID.

 

 • Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора статті.
 • Статті магістрантів, аспірантів і здобувачів подавати з відгуком наукового керівника.
 • Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати та редагувати тексти статей і відхиляти ті, які не відповідають вимогам і науковій проблематиці журналу.
 • Матеріали, оформлені без дотримання вимог, без надання чеків (чи копій чеків) про сплату поліграфічних послуг або надіслані пізніше зазначеного терміну, друкуватися не будуть.
 • Рукопис потрібно надіслати на адресу редакції в електронному (в режимі .doc або .docх версії Word 1997–2010 рр.) варіанті.
 • Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (Petrenko.doc).
 • Текст публікації (від 8 до 24 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований.

Електронна адреса для надсилання кореспонденції (e-mail): lingvostud@ukr.net.

Увага! Після того, як редколегія отримає Вашу статтю,

 • Вам буде надіслане повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та прийнято для рецензування»;
 • якщо така відповідь не надійшла через два-три дні після надсилання, тоді зателефонуйте, будь ласка, редколегії і з’ясуйте ситуацію;
 • упродовж місяця статтю буде прорецензовано і повідомлено Вам про рекомендацію / відхилення до друку;
 • якщо потрібно доопрацювати матеріал, статтю буде Вам повернуто;
 • після внесення правок відповідно до зауважень (протягом тижня) Ви надсилаєте статтю на електронну адресу редколегії, яка повідомить Вас про остаточну ухвалу;
 • лише після рекомендації статті до друку Ви оплачуєте її.

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) буде надіслано один авторський примірник наукового журналу. Якщо необхідно, додаткові примірники бажано замовити заздалегідь, надсилаючи статтю.

Електронну версію наукового журналу «Лінгвостилістичні студії» можна прочитати за адресою https://lingvostud.eenu.edu.ua/index.php/lingvostud

Сподіваємося на подальшу творчу співпрацю!

Зразок оформлення статті