Антропоніми роману-балади М. Нестерчука “Блакитна сарна”

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2018-9-100-107

Ключові слова:

прізвища, прізвиська, власні імена, варіанти імен, словотвір, продуктивні та непродуктивні суфікси

Анотація

У статті проаналізовано творення офіційних та неофіційних найменувань мешканців села Затишшя (за романом М. Нестерчука «Блакитна сарна»). Виявлено словотвірні типи з продуктивними та непродуктивними суфіксами у варіантах імен. Виділено лексико-семантичні мотиваційні групи прізвиськ героїв роману. Встановлено, що в прізвищевих дериватах переважають поліфункційні форманти відіменного походження. Порівняно художні антропоніми з говірковими записами («Силенська гуторка» Г. Аркушина).

Посилання

Arkushyn, Hryhorii. Sylenska hutorka. Lutsk, Vezha, 1996.
Belei, Liubomyr. Funktsionalno-stylistychni mozhlyvosti ukrainskoi literaturno-khudozhnoi antroponimii ХІХ-ХХ stolittia. Uzhhorod, 1995.
Bybyk, Svitlana. “Yakby ne buv takym, ne buv by ya Yakym: (antroponimy v opovidanniakh Hryhora Tiutiunnyka)”. Kultura slova, iss. 48–49, 1996, pp. 72–8.
Vokaliuk, L. “Leksyko-semantychna orhanizatsiia vlasnykh imen u tvorakh Vasylia Stefanyka”. Shosta respublikanska onomastychna konferentsiia: tezy dopovidei i povidomlen, ch. 1. Odesa, 1990, pp. 106–7.
Druzhuk, Iryna. “Leksychni dialektyzmy v romani Volodymyra Lysa “Stolittia Yakova” ta hovirtsi meshkantsiv s. Zghorany Liubomlskoho raionu Volynskoi oblasti”. Aktualni problemy rozvytku pryrodnychykh ta humanitarnykh nauk: zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Lutsk, 2016, pp. 307–9.
Karpenko, Yurii, and Melnyk, Myroslava. Literaturna onomastyka Liny Kostenko. Odesa: Astroprynt, 2014.
Levchuk, Iryna. “Proper Names in the Novel “Jacob's Century” by Volodymyr Lys”. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Filolohichni nauky. Movoznavstvo, no. 22, pp. 69–74.
Lisova Larysa. “Surname with Polifunktional Formants in Anthroponomastics of Sonth Part of the Volyn Area”. Zapysky z onomastyky, iss. 18, 2015, pp. 445–53.
Masenko, Larysa. “Vlasni nazvy u tvorakh H. F. Kvitky-Osnovianenka”. Movoznavstvo, № 6, 1986, pp. 43–8.
Nesterchuk, Myron. Blakytna sarna: roman-balada. Lviv: Kameniar, 2019.
Nesterchuk, Oksana. “Derivation trends in the proper names variants in the V. Lys’ novel “Virgin of Mlynyshche””. Naukovi zapysky Ternopilskogo natsionalnogo universytetu. Movoznavstvo, iss. 1 (27), pp. 220–3.
Nesterchuk, Oksana. “Creation of the Zahoransky Personal Nouns (Case Study of the Novels by V. Lys “The Century of Jacob” and “Solo for Solomiya”)”. Linguostylistic Studies, iss. 8, 2018, pp. 136–41.
Redko, Yulian. Suchasni ukrainski prizvyshcha. Kyiv: Naukova dumka, 1966.
Chuchka, Pavlo. Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk. Lviv: Svit, 2005.
Slovar ukrainskoi movy, edited by B. D. Hrinchenko. 4 vols. Kyiv, 1907–1909.
Slovnyk ukrainskoi movy, edited by I. K. Bilodid. 11 vols. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980.

Завантаження

Опубліковано

2018-12-27