На світлий спомин незникомого (пам’яті професора Єжи Бартмінського)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2022-16-135-142

Ключові слова:

професійна самореалізація, етнолінгвістика, мова, культура, стереотип

Анотація

У статті розглянуто найважливіші сфери професійної наукової самореалізації одного з найвідоміших мовознавців  кінця ХХ–початку ХХІ ст. Єжи Бартмінського – етнолінгвіста, фольклориста, діалектолога, славіста, праці якого визначили актуальні напрями наукових досліджень у вивченні мовних стереотипів і народних символів, що становлять основу мовної картини світу кожного етносу; проаналізовано також його роль у створенні лексикографічних праць нового типу й започаткуванні різних видавничих проєктів, зокрема щорічника «Етнолінгвістика» й збірника «Мова і культура».

Посилання

Ajdačić, Dejan. “Pro polskoho movoznavtsia Yezhy Bartminskoho”. Komparatyvni doslidzhennia slovianskykh mov i literatur: Pamiati akademika Leonida Bulakhovskoho, iss. 16, 2011, pp. 3–12.

Bartmiński, Jerzy. “Statystychni metody v doslidzhenni movnykh stereotypiv”. Dani tekstovykh korpusiv u linhvistychnykh doslidzhenniakh, za red. O. P. Levchenko. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, s. 75–87.

Diadyshcheva-Rosovetska, Yuliia. “Etnolinhvistyka v interpretatsii Ye. Bartminskoho”. Actual issues of Ukrainian linguistics: theory and practice, iss. 15, 2008, pp. 65-72.

Kril, Mariana. Profesor Jerzy Bartmiński. In memoriam. www.polskieradio.pl.

Nepop-Aidachych, Lidia. Etnolinhvistychna shkola Jerzy Bartmińskogo. www.rastko.rs/rastko/ delo/11710.

Bartmiński, Jerzy. “Czym zajmuje się etnolingwistyka?”. Akcen, № 4, 1986, s. 16–22.

Bartmiński, Jerzy, і Łesiów Michał. “Kolędy na pograniczu polsko-ukraińskim”. Chrześcijański wschód a kultura polska, red. Ryszard Łużny, Lublin,1989, s. 229–251.

Bartmiński, Jerzy. Folklor – język – poetyka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1990.

Bartmiński, Jerzy. “Ludowe parateksty w kulturze pogranicza polsko-ukraińskiego”. Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura, red. Halina Pelcowa, Chełm, 2006, s. 13–40.

Bartmiński, Jerzy. O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego. Rozprawa habilitacyjna. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny 1977.

Bartmiński, Jerzy. O języku folkloru. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Bartmiński, Jerzy. “Stereotyp jako przedmiot lingwistyki (cz. 1)”. Z problemów frazeologii polskiej I słowiańskiej III, red. Mieczysław Basaj, Danuta Rytel, Wrocław, 1985, s. 25–53.

Bartmiński, Jerzy. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007.

Bartmiński, Jerzy. “Szczodry wieczór – szczedryj weczir. Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko-ukraińskiego”. Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 1. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym / red. Stanisław Stępień. Przemyśl, 1990, s. 271–284.

Bartmiński, Jerzy. “W świecie polskich kolęd ludowych”. Polskie kolędy ludowe. Antologia, zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył Jerzy Bartmiński, Kraków, 2002, s. 17–61.

Bibliografia adnotowana dorobku naukowego profesora Jerzego Bartmińskiego (do roku 2020), redakcja Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk. Lublin, 2020.

Ethnolinguistics. Problems of Language and Culture. journals.umcs.pl/et

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. nacz. Jerzego Bartmiński, t. 1. DOM, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015; t. 2. EUROPA, red. Wojciech Chlebda, Lublin–Opole: Wydawnictwo UMCS 2018; t. 3. PRACA, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2016; t. 4. WOLNOŚĆ, [współred. Maciej Abramowicz], Lublin–Warszawa: Wydawnictwo UMCS 2019; t. 5. HONOR, red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Lublin, 2017.

Język a kultura. wuwr.pl/jk/.

Kolędy polskie, wybór i oprac. Jerzy Bartmiński, Roch Sulima, wstęp Roch Sulima, posłowie Jerzy Bartmiński. Warszawa, 1991.

Polskie kolędy ludowe. Antologia, zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył Jerzy Bartmiński. Kraków, 2002.

Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zast. red. Stanisława Niebrzegowska [od cz. 3. Niebrzegowska-Bartmińska], t. I: Kosmos, cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996; cz. 2: Ziemia, woda, podziemie, 1999; cz. 3: Meteorologia, 2012; cz. 4: Świat, światło, metale, 2012; t. II: Rośliny, cz. 1: Zboża, 2017; cz. 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, 2018; cz. 3: Kwiaty, 2019; cz. 4: Zioła, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Завантаження

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати