Часопростір у «Палімпсестах» Василя Стуса

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2022-17-7-18

Ключові слова:

хронотоп, ідіолект, мовна картина світу, лексема, грамема

Анотація

У статті обґрунтовано лігвістичну інтерпретацію поняття часопростір. Указано, що терміни часопростір та хронотоп не є абсолютними синонімами: хронотоп є літературознавчим та філософським поняттям, а часопростір визначає мовні засоби відображення онтології буття у художньому тексті і є ознакою ідіолекту автора. Здійснено характеристику часових і просторових ознак мовної картини світу Василя Стуса у збірці «Палімпсести», проаналізовано лексичні і граматичні засоби зображення онтології буття ліричного героя.

Посилання

Barchuk, Volodymyr. “Temporalnyi topos poezii T. Shevchenka”. Taras Shevchenko: pohliad z tretoho tysiacholittia, edited by S. Khorob. Ivano-Frankivsk: Vydavnytstvo Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka, 2014, pp. 358–78.

Bondar, Oleksandr. Temporalni vidnoshennia v suchasnii ukrainskii literaturnii movi: Systema zasobiv vyrazhennia. Odesa: Astroprynt, 1996.

Kopystianska, Nonna. “Khronotop yak aspekt vyvchennia slovianskoho romantyzmu (na materiali zakhidnoslovianskykh literatur u yevropeiskomu konteksti)”. Slovianski literatury: dopovidi. KhII Mizhnarodnyi zizd slavistiv (27 serpnia – 2 veresnia 2018 roku, Krakiv). Kyiv, 1998, pp. 57–74.

Korkishko, Viktoriia. “Chasoprostir yak formotvocha katehoriia khudozhnoho tekstu”. Aktualni problemy slovianskoi filolohii, iss. XXIII, part 1, 2010, pp. 388–95.

Oleksenko, Olena. “Vyd-Tense Correlation as a Means of the Compositional Organization of Lyrics”. Lіngvіstichnі doslіdzhennja, iss. 52, 2020, pp. 206–14.

Pereyaslova, Olena. “To the problem of scientific research chronotop as the linguistic and poetic category”. Lіngvіstichnі doslіdzhennja, iss. 34, 2012, pp. 192–6.

Skоrbach, Tetiana. “Movni zasoby vyrazhennia vymiru chasu u tvorchosti Valeriana Polishchuka”. Naukovi zapysky Kharkivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. H.S.Skovorody. Seriia literaturoznavstvo, iss. 4 (9), 1997, pp. 43–51.

Skorbach, Tetiana. Movnyi obraz prostoru v poeziiakh M.Semenka ta V.Polishchuka. Kharkiv,1999.

Slovnyk ukrainskoi movy, edited by I. K. Bilodid. 11 vols. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980.

Stus, Vasyl. Vikna v pozaprostir. Kyiv: Veselka, 1992.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-30