Лінгвостилістичне наповнення творів Дмитра Донцова (аспект антонімії)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2023-18-49-60

Ключові слова:

лінгвостилістика, лексико-стилістичне навантаження тексту, антонімія, ідіостиль, Д. Донцов

Анотація

У статті порушено проблему лінгвостилістичних особливостей творів Д. Донцова на матеріалі антонімів. З’ясовано, що антонімія у творах мислителя часто є авторським новотвором, який віднаходить свою специфіку лише в певному смисловому оточенні. Уживані в Д. Донцова антоніми роблять текст чітким, виразним, образним, аргументованим та емоційним. 

Посилання

Dontsov, Dmytro. Vybrani tvory, edited by O. Bahan. 10 vols. Drohobych: Vidrodzhennia, 2011–2016.

Dontsov, Dmytro. Dukh nashoi davnyny. Lviv–Kyiv: Nakladom Yuriia Kryvoruchka, 2011.

Dontsov, Dmytro. Natsionalizm. Vinnytsia: DP “DKF”, 2006.

Dontsov, Dmytro. Khrestom i mechem. Ternopil: Rada, 2010.

Barylova, Halyna and Hlukhovtseva, Kateryna. Ukrainska etnolinhvistyka. Luhansk: Vydavnytztvo DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka”, 2011.

Batsevich, Florij. Narysy z komunikatyvnoyi linhvistyky. Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2003

Batsevych, Florij. Narysy z linhvistychnoi prahmatyky. Lviv: PAIS, 2010.

Bohdan, Svitlana. Metody i metodyka linhvostylistychnykh doslidzhen. Lutsk: Vezha-Druk, 2014.

Vashchenko. Vasyl. Ukrainska leksikolohiia. Semantyko-stylistychna typolohiia sliv. Dnipropetrovsk: DDU, 1979.

Holubovska, Іryna. Etnichni osoblyvosti movnykh kartyn svitu. Kyiv: Lohos, 2004.

Yeshchenko, Тetiana. Linhvistychnyi analiz tekstu. Kyiv: VTS “Akademiia”, 2009.

Zhaivoronok, Vitalii. Ukrainska etnolinhvistyka. Narysy. Kyiv: Dovira, 2007.

Ilchenko, Olena. “ Intertextual elements in modern media texts: pragmatic aspect”. Scientific Herald of International Humanitarian University. Series “Philology”, no 39(3), 2019, pp. 111–4.

Karpova, Iryna. “Antonimiia yak zasib vyrazhennia prykhovanoho zaperechennia”. Naukovi zapysky. Seriia filolohichna, no 30, 2012, pp. 31–33.

Kosmeda, Тetiana. Aksiolohichni aspekty prahmalinhvistyky: zasoby vyrazhennia katehorii otsinky v ukrainskii ta rosiiskii movakh. Doctoral Thesis Abstract. Kharkiv. 2001.

Kochan, Іryna. Linhvistychnyi analiz tekstu. Kyiv: Znannia, 2008.

Matsko, Liubov, Sydorenko, Olesia, and Matsko, Oksana. Stylistics of the Ukrainian language. Kyiv: Vyshcha shkola, 2003.

Mezhuyeva, Iryna. “Antonymy as a linguistic phenomenon: principles and approaches”. Young Scientist, no 9 (61), 2018, pp. 364–67.

Osnovni linhvostylistychni poniattia i katehorii (slovnyk-dovidnyk filoloha), edited by Kolomiiets, Inna. Uman: VPTS “Vizavi”, 2015.

Savchuk, Ruslana. “Stylistic means in the headlines of contemporary media texts: the psycholinguistic aspect”. Humanities Science Current Issues, № 34, vol. 4, 2020, pp. 161–70. doi.org/10.24919/2308-4863/34-4-24

Sviatovets, Vitalii. Slovnyk tropiv i stylistychnykh fihur. Kyiv: VTS “Akademiia”, 2011.

Selivanova, Оlesia. Linhvistychna entsyklopediia. Poltava: Dovkillia-K, 2011.

Chabanenko, Viktor. Stylistyka ekspresyvnykh zasobiv ukrainskoi movy. Zaporizhzhia: ZDU, 2002.

Завантаження

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

“Лінгвостилістичне наповнення творів Дмитра Донцова (аспект антонімії)”. Лінгвостилістичні студії, no. 18, June 2023, pp. 49-60, https://doi.org/10.29038/2413-0923-2023-18-49-60.