Образні засоби поезії Василя Голобородька

  • Лариса Тиха Луцький національний технічний університет

Анотація

У пропонованій статті проаналізовано різні типи метафоричних структур, що функціонують у поезії Василя Голобородька. В аналізованому матеріалі метафоричні образи достатньо динамічні завдяки частому вживанню дієслів. Значна частина дієслівних метафоричних структур – це персоніфікації. Окрім того, зауважено, що поширеним явищем індивідуального стилю В. Голобородька є іменникові сполуки метафоричного змісту, які, як доводить аналіз фактичного матеріалу, побудовані на зіставленні та порівнянні ознак і функцій об’єктів навколишньої дійсності, а також прикметникові сполуки з переносним значенням.

 

Ключові слова: метафора, образні засоби, дієслівна метафора, генітивна метафора, метафоричний епітет, персоніфікація.

 

Посилання
Як цитувати
ТихаЛ. « Образні засоби поезії Василя Голобородька». Лінгвостилістичні студії, вип. 2, 1, с. 204-9, https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/64.